skip to Main Content

Privacy
verklaring

Stichting Het Achterland, gevestigd te Burgum, wil iedere medewerker, deelnemer, bezoeker en relatie zo goed mogelijk van dienst zijn voorafgaand, gedurende en na deelname aan een project, een bezoek aan een voorstelling en/of onze website. Daar hoort ook de informatievoorziening rondom de verwerking van uw persoonsgegevens bij. Het Achterland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doelen wij dat doen, hoe lang wij die gegevens bewaren en wat uw rechten daarbij zijn. Ook vindt u in deze verklaring hoe u uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens kunt intrekken en waar u bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar toe kunt sturen.

Heeft u vragen over deze verklaring? Neem gerust contact met ons op via info@hetachterland.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In sommige gevallen verwerkt Het Achterland uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken voor het kopen van toegangsbewijzen, een aanmeldformulier voor selecties en deelname in te vullen, in correspondentie en telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over gekochte toegangsbewijzen, creditcard en/of bankgegevens. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Om persoonsgegevens te kunnen verwerken dient er een wettelijke basis voor de verwerking te zijn. Die basis bestaat voor Het Achterland uit de door u gegeven toestemming voor de verwerking en/of het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en/of op uw verzoek voordat met u een overeenkomst wordt gesloten.

Het Achterland heeft heldere doelen waarvoor zij uw persoonsgegevens verwerkt.

Het gaat om de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;

  • Het verwerken van uw gegevens voor het organiseren van selecties;

  • U (gekochte) kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen;

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of programmaboekje en/of reclamefolder en/of enquêtes;

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening of overeenkomst met u uit te kunnen voeren;

  • U te informeren over ons programma (bijvoorbeeld annuleringen of wijzigingen in het programma);

  • Voor het uitvoeren van bezoekersonderzoeken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Het Achterland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Het Achterland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Achterland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Achterland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@hetachterland.nl.

Wat doen wij aan beveiliging van de persoonsgegevens?
Het Achterland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetachterland.nl.

Cookiebeleid
Het Achterland maakt gebruik van cookies. Door het plaatsen van cookies verzamelt Het Achterland informatie over het gebruik van haar website en de geografische spreiding van de bezoekers van haar website. Deze informatie delen we met onze partners voor sociale media en analyse.

Het Achterland maakt gebruik van “functionele cookies” om te zien of een bezoeker van haar website de cookies wel of niet heeft geaccepteerd en de lay-out van de website mogelijk te maken.

Het Achterland maakt ook gebruik van “analytics cookies”. Bij deze cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand de website bezoekt en welke pagina’s worden bekeken. Het Achterland gebruikt deze gegevens om haar websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Google maakt zelf ook gebruik van cookies. Google kan daarom zelfstandig gegevens over bezoekers van onze website verzamelen en combineren met andere informatie die zij mogen verzamelen. Raadpleeg de eigen privacyverklaring van Google om meer te weten te komen over wat zij met persoonsgegevens mogen doen.

Het Achterland gebruikt daarnaast “social media cookies”. Op de website van Het Achterland staan onderin knoppen van de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Instagram en YouTube, zodat bezoekers van de website Het Achterland ook gemakkelijk kunnen vinden op sociale media en/of items van onze site op sociale media kunnen delen met anderen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat bezoekers van de sociale media ingelogd zijn. Deze sociale netwerken kunnen zelfstandig gegevens over bezoekers verzamelen en combineren met andere informatie die zij mogen verzamelen. Daarom hebben deze sociale netwerken allemaal hun eigen privacy verklaringen. Meer weten over wat zij met persoonsgegevens mogen doen? Raadpleeg dan de privacy verklaringen van de betreffende sociale netwerken.

Voor alle cookies geldt tot slot dat de door Het Achterland geregistreerde gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard en niet met derden worden gedeeld anders dan in deze privacyverklaring is weergegeven.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. ist nach dem sog. Privacy Shield zertifiziert (Listeneintrag hier) und gewährleistet auf dieser Basis ein angemessenes Datenschutzniveau. Die gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 50 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. 

In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing.

Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Back To Top